Провеждане на обучения

Разполагаме с необходимите знания и опит за провеждане на обучения в областта на хладилните и климатични системи. Обученията са насочени към техници и инженери, занимаващи се с проектиране и сервизна дейност и собственици и оператори на хладилни и климатични системи. Обученията могат да бъдат организирани като вътрешни – за служителите на конкретна фирма или открити, в които се включват различни участници. Съдържанието на обученията може да се съобрази изцяло с индивидуалните интереси на участниците. Основните теми, които обхващат провежданите от нас обучения са:

хладилни и термопомпени системи: термодинамични основи, проектиране, производство, инсталиране и сервизна дейност
хидравлика в ОВиК системи: oсновни принципи на механиката на флуидите, топлопренасянето и регулирането в хидравличните системи
психрометрия: изчисляване на термодинамичните състояния и процеси при обработката на влажен въздух в хладилни и климатични системи