Технически контрол

Притежаваме опит в осъществяването на цялостен технически контрол за едни от най-големите български и чуждестранни фирми, който обхваща всички основни дейности, отнасящи се до хладилни и климатични системи – проектиране, изграждане и реконструкция, експлоатация и поддръжка.

Следим за съответствие на изпълнението с изготвената проектна документация и за правилното извършване на всички технически процедури. Проверяваме качеството и обемът на извършената работа. Съблюдаваме спазването на приетите крайни срокове, правилата за безопасност и на всички законови и регулаторни разпоредби.