Проучване и разработване

Проучването и разработването са творчески процеси, които изискват не само знания и умения, но и креативност, находчивост и напредничаво мислене. Нашият екип е пряко ориентиран към проучване и разработване на иновативни продукти и решения. Притежаваме пълния капацитет за изпълнение на всички етапи от инженерния процес – от разработването на концепция и извършването на изчисления, през изграждането на прототип и провеждането на тестове, до оптимизацията на работните параметри.

Вярваме в прилагането на комплексен инженерен подход, състоящ се в работа по две взаимно допълващи се направления. Първото е разработването на математически модел и извършването на симулации, а второто – изграждането на физически модел и провеждането на правилно планиран експеримент.

За решаване на поставените ни задачи, използваме най-съвременните софтуерни програми за моделиране, симулиране и статистически анализ на данни като MATLAB, Simulink, Maple, R и EnergyPlus и най-авторитетната техническа литература.

Разполагаме с една от най-мощните работни станции, чрез която можем бързо и ефективно да извършваме комплексни изчисления и симулации и да разработваме сложни 3D графични модели.