Консултантски услуги

Предлагаме комплексни консултантски услуги, насочени към технически специалисти, занимаващи се с проектиране и сервизна дейност, и към собственици и оператори на хладилни и климатични системи. Нашите компетентности обхващат всички етапи на инженерния процес.


Проучване и проектиране


Анализираме техническото задание и оптимизираме наложените изисквания към характеристиките, експлоатацията и поддръжката на системите. Извършваме техническа и икономическа оценка на дейностите по проучване и проектиране, като по този начин, още от самото начало, ефективно елиминираме всички евентуални грешки и слабости.


Регистриране и одобрение


Проверяваме съответствието с всички релевантни законови и регулаторни разпоредби и стандарти, осигурявайки бързо и сигурно одобрение на проекта. Консултираме се с компетентните институции и оказваме съдействие при подготовката на необходимата документация. Оценяваме потенциалното въздействие върху околната среда и осигуряваме това, системите да отговарят на екологичните изисквания.


Изграждане


Гарантираме успешното реализиране на проекта, като следим всички дейности по изработване и инсталиране на съоръженията и извършваме необходимите проверки при въвеждане на системите в експлоатация. Съблюдаваме правилното изпълнение на всички технически процедури и следване на добрите практики. Осигуряваме безопасността на системите и постигането на високи енергийни характеристики.


Експлоатация и поддръжка


Използваме най-съвременните измервателни уреди и софтуер, за да анализираме поведението на експлоатираните системи. Предлагаме конкретни мерки, с които гарантираме надеждната и ефективна работа. Следим за спазване на съответните срокове за извършване на проверки и заверяване на документи. Информираме при настъпване на промени в действащите законови и регулаторни разпоредби.