Лабораторен стенд на хладилна система

Представеният лабораторен стенд е разработен и изграден за „Центъра по математическо моделиране и компютърна симулация” към ХТМУ в гр. София. Стендът служи за провеждане на научни изследвания и обучение на студенти, докторанти и външни специалисти.

Системата осигурява възможност за симулиране на различни работни режими. Чрез уеб базирания интерфейс се извършва локален и отдалечен контрол и мониторинг на всички работни параметри.

Специално за конкретната задача са разработени и произведени тръбни наблюдателни стъкла, чрез които се наблюдава фазовото състояние на хладилния агент и преноса на масло във всички ключови точки на системата.