Фирма ВЛАШКИ ИНЖЕНЕРИНГ проведе семинар на тема "Инфрачервена термография и енергопреобразуващи системи". Целта на семинара беше да запознае одиторите по енергийна ефективност с възможностите и приложенията на инфрачервената термография. Бяха засегнати, също така, основни методи за диагностика и анализ на енергопреобразуващи системи и съвременни платформи за моделиране и симулиране.