Екипът на фирма ВЛАШКИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД се състои от млади и опитни инженери, притежаващи висока професионална квалификация и мотивацията да осигуряват индивидуални инженерни решения на най-високо ниво в областта на хладилните и климатични системи, инфрачервената термография и разработването на проложен софтуер.

Светослав Влашки

Маг. инж. Светослав Влашки е второ поколение специалист по хладилни и термопомпени системи и притежава повече от десет години професионален опит. Завършва с отличен успех магистратура по специалност „Топлотехника“ в Технически университет - София. Стипендиант е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Понастоящем маг. инж. Влашки е асистент и докторант в катедра „Топлинна и хладилна техника“ на ТУ - София. През досегашната си професионална практика, участва в множество академични и комерсиални проекти, свързани с проучване, разработване, диагностика и анализ на хладилни и термопомпени системи. Работи като консултант и осъществява технически контрол за едни от най-големите български и чуждестранни фирми. Провежда обучения по хладилна техника и хидравлика в ОВиК системи. През 2016 година, маг. инж. Влашки основава фирма ВЛАШКИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

Основни интереси

Хладилни и термопомпени системи

Приложение на въглеродния диоксид (CO2) като хладилен агент

Моделиране и симулиране на топлинни процеси

Планиране и анализ на експеримента

Инфрачервена термография

Разработване и анализ на алгоритми

Психрометрия

Хидравлика в ОВиК системи

Сертификати

Борислав Станков

Д-р инж. Борислав Станков е главен асистент към катедра „Топлинна и хладилна техника“ на Технически университет – София. През 2010 г. завършва магистратура по специалност „Топлотехника“ в ТУ – София. По време на следването печели почетна награда на международния студентски конкурс на ASHRAE в категорията „Интегрирано устойчиво проектиране на сгради“. В този период работи като стажант в германския филиал на AREVA NP, където разработва дипломна работа. През 2016 г. защитава докторска степен по специалността „Енергопреобразуващи технологии и системи“. По време на доктурантурата, завършва няколко обучителни курса, сред които обучение по проекта PROMITHEAS-4 и дистанционно обучение на Масачузетския технологичен институт по статистически методи за анализ. Има опит от участия в научноизследователски и други проекти в областта на енергийната ефективност на сгради и промишлени системи. От 2013 г. е технически експерт в областта на термовизионния безразрушителен контрол към ИА Българска служба за акредитация.

Основни интереси

Енергопреобразуващи системи и технологии

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

Моделиране и симулиране на топлинни процеси

Статистически анализ на данни

Инфрачервена термография

Топлопренасяне

Приложно програмно осигуряване

Психрометрия

Сертификати